برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی فارسی به قزاقی

Words of the Day
Less �adj. 1 smaller in extent, degree, duration, number, etc. 2 of smaller quantity, not so much (less meat). 3 colloq. Fewer (less biscuits). �adv. To a smaller extent, in a lower degree. �n. Smaller amount, quantity, or number (will take less; for less than �10). �prep. Minus (made �1,000 less tax). [old english]Lessor n. Person who lets a property by lease. [anglo-french: related to *lease] مترجم حقوقی فارسی به قزاقی L.c. Abbr. 1 = *loc. Cit. 2 lower case.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Let2 �n. Obstruction of a ball or player in tennis etc., requiring the ball to be served again. �v. (-tt-; past and past part. Letted or let) archaic hinder, obstruct. without let or hindrance unimpeded. [old english: related to *late]Letter-bomb n. Terrorist explosive device in the form of a postal packet.Let-up n. Colloq. 1 reduction in intensity. 2 relaxation of effort.Levee n. Us 1 embankment against river floods. 2 natural embankment built up by a river. 3 landing-place. [french lev�e past part. Of lever raise: related to *levy]Lever �n. 1 bar resting on a pivot, used to prise. 2 bar pivoted about a fulcrum (fixed point) which can be acted upon by a force (effort) in order to move a load. 3 projecting handle moved to operate a mechanism. 4 means of exerting moral pressure. �v. 1 use a lever. 2 (often foll. By away, out, up, etc.) Lift, move, etc. With a lever. [latin levo raise]Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Lessor n. Person who lets a property by lease. [anglo-french: related to *lease]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Let2 �n. Obstruction of a ball or player in tennis etc., requiring the ball to be served again. �v. (-tt-; past and past part. Letted or let) archaic hinder, obstruct. without let or hindrance unimpeded. [old english: related to *late]

مترجم حقوقی فارسی به قزاقی