برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم غیررسمی ایسلندی به فارسی

Words of the Day
Meant past and past part. Of *mean1.Measure �n. 1 size or quantity found by measuring. 2 system or unit of measuring (liquid measure; 20 measures of wheat). 3 rod, tape, vessel, etc. For measuring. 4 (often foll. By of) degree, extent, or amount (a measure of wit). 5 factor determining evaluation etc. (sales are the measure of popularity). 6 (usu. In pl.) Suitable action to achieve some end. 7 legislative bill, act, etc. 8 prescribed extent or quantity. 9 poetic metre. 10 mineral stratum (coal measures). �v. (-ring) 1 ascertain the extent or quantity of (a thing) by comparison with a known standard. 2 be of a specified size. 3 ascertain the size of (a person) for clothes. 4 estimate (a quality etc.) By some criterion. 5 (often foll. By off) mark (a line etc. Of a given length). 6 (foll. By out) distribute in measured quantities. 7 (foll. By with, against) bring (oneself or one's strength etc.) Into competition with. beyond measure excessively. For good measure as a finishing touch. In some measure partly. Measure up 1 take the measurements (of). 2 (often foll. مترجم غیررسمی ایسلندی به فارسی Meat safe n. Ventilated cupboard for storing meat.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Mechanism n. 1 structure or parts of a machine. 2 system of parts working together. 3 process; method (defence mechanism; no mechanism for complaints). mechanistic adj. [greek: related to *machine]Meddle v. (-ling) (often foll. By with, in) interfere in others' concerns. meddler n. [latin: related to *mix]Mediate v. (-ting) 1 (often foll. By between) intervene (between disputants) to settle a quarrel etc. 2 bring about (a result) thus. mediation n. Mediator n. [latin medius middle]Medicament n. = *medicine 2.Medieval adj. (also mediaeval) 1 of the middle ages. 2 colloq. Old-fashioned. [latin medium aevum middle age]Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Measure �n. 1 size or quantity found by measuring. 2 system or unit of measuring (liquid measure; 20 measures of wheat). 3 rod, tape, vessel, etc. For measuring. 4 (often foll. By of) degree, extent, or amount (a measure of wit). 5 factor determining evaluation etc. (sales are the measure of popularity). 6 (usu. In pl.) Suitable action to achieve some end. 7 legislative bill, act, etc. 8 prescribed extent or quantity. 9 poetic metre. 10 mineral stratum (coal measures). �v. (-ring) 1 ascertain the extent or quantity of (a thing) by comparison with a known standard. 2 be of a specified size. 3 ascertain the size of (a person) for clothes. 4 estimate (a quality etc.) By some criterion. 5 (often foll. By off) mark (a line etc. Of a given length). 6 (foll. By out) distribute in measured quantities. 7 (foll. By with, against) bring (oneself or one's strength etc.) Into competition with. beyond measure excessively. For good measure as a finishing touch. In some measure partly. Measure up 1 take the measurements (of). 2 (often foll.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Mechanism n. 1 structure or parts of a machine. 2 system of parts working together. 3 process; method (defence mechanism; no mechanism for complaints). mechanistic adj. [greek: related to *machine]

مترجم غیررسمی ایسلندی به فارسی