برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی لهستانی

Words of the Day
Usage scots or scottish is preferred to scotch in scotland, except in the compound nouns scotch broth, egg, fir, mist, terrier, and whisky.Scotsman n. (fem. Scotswoman) = *scot. مترجم غیررسمی لهستانی Scout �n. 1 soldier etc. Sent ahead to get esp. Military intelligence. 2 search for this. 3 = *talent-scout. 4 (also scout) member of the scout association, an (orig. Boys') association intended to develop character. 5 domestic worker at an oxford college. �v. 1 (often foll. By for) go about searching for information etc. 2 (foll. By about, around) make a search. 3 (often foll. By out) colloq. Explore to get information about (territory etc.). scouting n. [french escoute(r) from latin ausculto listen]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Scrap1 �n. 1 small detached piece; fragment. 2 rubbish or waste material. 3 discarded metal for reprocessing (often attrib.: scrap metal). 4 (with neg.) Smallest piece or amount. 5 (in pl.) A odds and ends. B uneaten food. �v. (-pp-) discard as useless. [old norse: related to *scrape]Scratch �v. 1 score, mark, or wound superficially, esp. With a sharp object. 2 (also absol.) Scrape, esp. With the nails to relieve itching. 3 make or form by scratching. 4 (foll. By together, up, etc.) = *scrape 9. 5 (foll. By out, off, through) strike (out) (writing etc.). 6 (also absol.) Withdraw (a competitor, oneself, etc.) From a race or competition. 7 (often foll. By about, around, etc.) A scratch the ground etc. In search. B search haphazardly (scratching about for evidence). �n. 1 mark or wound made by scratching. 2 sound of scratching. 3 spell of scratching oneself. 4 colloq. Superficial wound. 5 line from which competitors in a race (esp. Those not receiving a handicap) start. �attrib.adj. 1 collected by chance. 2 collected or made from whatever is available; heterogeneous. 3 with no handicap given (scratch race). from scratch 1 from the beginning. 2 without help. Scratch one's head be perplexed. Scratch the surface deal with a matter only superficially. Up to scratch up to the required standard. [origin uncertain]Screen printing n. Printing process with ink forced through a prepared sheet of fine material.Scrim n. Open-weave fabric for lining or upholstery etc. [origin unknown]Scrooge n. Miser. [name of a character in dickens]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Scotsman n. (fem. Scotswoman) = *scot.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Scrap1 �n. 1 small detached piece; fragment. 2 rubbish or waste material. 3 discarded metal for reprocessing (often attrib.: scrap metal). 4 (with neg.) Smallest piece or amount. 5 (in pl.) A odds and ends. B uneaten food. �v. (-pp-) discard as useless. [old norse: related to *scrape]

مترجم غیررسمی لهستانی