برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی نپالی

Words of the Day
Savor (brit. Savour) �n. 1 characteristic taste, flavour, etc. 2 hint of a different quality etc. In something. �v. 1 appreciate and enjoy (food, an experience, etc.). 2 (foll. By of) imply or suggest (a specified quality). [latin sapor]Sawmill n. Factory for sawing planks. مترجم غیررسمی نپالی Saye abbr. Save-as-you-earn.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Scabious n. Plant with esp. Blue pincushion-shaped flowers. [medieval latin scabiosa (herba) named as curing scabies]Scale3 �n. 1 graded classification system (high on the social scale). 2 a (often attrib.) Ratio of reduction or enlargement in a map, model, picture, etc. (on a scale of one inch to the mile; a scale model). B relative dimensions. 3 mus. Set of notes at fixed intervals, arranged in order of pitch. 4 a set of marks on a line used in measuring etc. B rule determining the distances between these. C rod etc. On which these are marked. �v. (-ling) 1 a climb (a wall, height, etc.). B climb (the social scale, heights of ambition, etc.). 2 represent proportionally; reduce to a common scale. in scale in proportion. Scale down (or up) make or become smaller (or larger) in proportion. To scale uniformly in proportion. [latin scala ladder]Scan �v. (-nn-) 1 look at intently or quickly. 2 (of a verse etc.) Be metrically correct. 3 a examine (a surface etc.) To detect radioactivity etc. B traverse (a particular region) with a radar etc. Beam. 4 resolve (a picture) into its elements of light and shade for esp. Television transmission. 5 analyse the metrical structure of (verse). 6 obtain an image of (part of the body) using a scanner. �n. 1 scanning. 2 image obtained by scanning. [latin scando climb, scan]Scapula n. (pl. -lae or -s) shoulder-blade. [latin]Scarf1 n. (pl. Scarves or -s) piece of material worn esp. Round the neck or over the head, for warmth or ornament. [french escarpe]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Sawmill n. Factory for sawing planks.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Scabious n. Plant with esp. Blue pincushion-shaped flowers. [medieval latin scabiosa (herba) named as curing scabies]

مترجم غیررسمی نپالی