برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی پرتغالی به فارسی

Words of the Day
Shop-floor n. 1 production area in a factory etc. 2 workers as distinct from management.Shorn past part. Of *shear. مترجم غیررسمی پرتغالی به فارسی Shorten v. Become or make shorter or short.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Short-range adj. 1 having a short range. 2 relating to the immediate future.Shorty n. (also shortie) (pl. -ies) colloq. Person or garment shorter than average.Shoulder-blade n. Either of the large flat bones of the upper back.Show �v. (past part. Shown or showed) 1 be, allow, or cause to be, visible; manifest (buds are beginning to show; white shows the dirt). 2 (often foll. By to) offer for scrutiny etc. (show your tickets please). 3 a indicate (one's feelings) (showed his anger). B accord, grant (favour, mercy, etc.). 4 (of feelings etc.) Be manifest (his dislike shows). 5 a demonstrate; point out; prove (showed it to be false; showed his competence). B (usu. Foll. By how to + infin.) Instruct by example (showed them how to knit). 6 (refl.) Exhibit oneself (as being) (showed herself to be fair). 7 exhibit in a show. 8 (often foll. By in, out, up, round, etc.) Conduct or lead (showed them to their rooms). 9 colloq. = show up 3 (he didn't show). �n. 1 showing. 2 spectacle, display, exhibition, etc. 3 public entertainment or performance. 4 a outward appearance or display. B empty appearance; mere display. 5 colloq. Undertaking, business, etc. 6 med. Discharge of blood etc. At the onset of childbirth. good (or bad or poor) show! Colloq. That was well (or badly) done. On show being exhibited. Show one's hand disclose one's plans. Show off 1 display to advantage. 2 colloq. Act pretentiously. Show up 1 make or be conspicuous or clearly visible. 2 expose or humiliate. 3 colloq. Appear; arrive. Show willing show a willingness to help etc. [old english]Showman n. 1 proprietor or manager of a circus etc. 2 person skilled in publicity, esp. Self-advertisement. showmanship n.Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Shorn past part. Of *shear.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Short-range adj. 1 having a short range. 2 relating to the immediate future.

مترجم غیررسمی پرتغالی به فارسی