برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم غیررسمی ژاپنی

Words of the Day
Vestal virgin n. Rom. Antiq. Virgin consecrated to vesta and vowed to chastity. [vesta, roman goddess of the hearth and home]Veto �n. (pl. -es) 1 right to reject a measure, resolution, etc. Unilaterally. 2 rejection, prohibition. �v. (-oes, -oed) 1 reject (a measure etc.). 2 forbid, prohibit. [latin, = i forbid] مترجم غیررسمی ژاپنی Vibrant adj. 1 vibrating. 2 (often foll. By with) thrilling, lively. 3 (of sound) resonant. 4 (of colours) bright and striking. vibrancy n. Vibrantly adv. [latin: related to *vibrate]Vestibule n. 1 hall or lobby of a building. 2 us enclosed space between railway-carriages. [latin]Vice-chancellor n. Deputy chancellor (esp. Administrator of a university).Vicissitude n. Literary change, esp. Of fortune. [latin: related to *vice3]Vide v. (in imper.) See, consult (a passage in a book etc.). [latin video see]View �n. 1 range of vision (came into view). 2 a what is seen; prospect, scene, etc. B picture etc. Of this. 3 a opinion. B manner of considering a thing (took a long-term view). 4 inspection by the eye or mind (private view). �v. 1 look at; inspect with the idea of purchasing; survey visually or mentally. 2 form a mental impression or opinion of; consider. 3 watch television. have in view 1 have as one's object. 2 bear (a circumstance) in mind. In view of considering. On view being shown or exhibited. With a view to with the hope or intention of. [latin video see]Villa n. 1 country house; mansion. 2 rented holiday home, esp. Abroad. 3 (usu. As part of an address) detached or semi-detached house in a residential district. [italian and latin]Vexation n. 1 vexing or being vexed. 2 annoying or distressing thing.Vertical �adj. 1 at right angles to a horizontal plane. 2 in a direction from top to bottom of a picture etc. 3 of or at the vertex. �n. Vertical line or plane. vertically adv. [latin: related to *vertex]Veto �n. (pl. -es) 1 right to reject a measure, resolution, etc. Unilaterally. 2 rejection, prohibition. �v. (-oes, -oed) 1 reject (a measure etc.). 2 forbid, prohibit. [latin, = i forbid]Vestibule n. 1 hall or lobby of a building. 2 us enclosed space between railway-carriages. [latin]Vice-chancellor n. Deputy chancellor (esp. Administrator of a university).

مترجم غیررسمی ژاپنی