برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم فارسی به مالایی

Words of the Day
Conscientious adj. Diligent and scrupulous. conscientiously adv. Conscientiousness n. [medieval latin: related to *conscience]Conscious �adj. 1 awake and aware of one's surroundings and identity. 2 (usu. Foll. By of or that) aware, knowing. 3 (of actions, emotions, etc.) Realized or recognized by the doer; intentional. 4 (in comb.) Aware of; concerned with (fashion-conscious). �n. (prec. By the) the conscious mind. consciously adv. Consciousness n. [latin scio know] مترجم فارسی به مالایی Consecrate v. (-ting) 1 make or declare sacred; dedicate formally to religious or divine purpose. 2 (foll. By to) devote to (a purpose). consecration n. [latin: related to *sacred]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Consensus n. (often foll. By of; often attrib.) General agreement or opinion. [latin: related to *consent]Consequence n. 1 result or effect of what has gone before. 2 importance. in consequence as a result. Take the consequences accept the results of one's choice or action. [latin: related to *consecutive]Consequential adj. 1 consequent; resulting indirectly. 2 important.Conservancy n. (pl. -ies) 1 body controlling a port, river, etc., or preserving the environment. 2 official environmental conservation. [latin: related to *conserve]Conservationist n. Supporter of environmental conservation.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Conscious �adj. 1 awake and aware of one's surroundings and identity. 2 (usu. Foll. By of or that) aware, knowing. 3 (of actions, emotions, etc.) Realized or recognized by the doer; intentional. 4 (in comb.) Aware of; concerned with (fashion-conscious). �n. (prec. By the) the conscious mind. consciously adv. Consciousness n. [latin scio know]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Consensus n. (often foll. By of; often attrib.) General agreement or opinion. [latin: related to *consent]

مترجم فارسی به مالایی