برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم فارسی به هندی

Words of the Day
Census n. (pl. -suses) official count of population etc. [latin: related to *censor]Cent n. 1 a one-hundredth of a dollar or other decimal currency unit. B coin of this value. 2 colloq. Very small amount. [latin centum 100] مترجم فارسی به هندی Centaur n. Creature in greek mythology with the upper half of a man and the lower half of a horse. [latin from greek]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Centenarian �n. Person a hundred or more years old. �adj. A hundred or more years old.Centenary �n. (pl. -ies) 1 hundredth anniversary. 2 celebration of this. �adj. 1 of a centenary. 2 occurring every hundred years. [latin centeni 100 each]Centennial �adj. 1 lasting for a hundred years. 2 occurring every hundred years. �n. Us = *centenary n. [latin centum 100: cf. *biennial]Center (brit. Centre) �n. 1 middle point. 2 pivot or axis of rotation. 3 a place or buildings forming a central point or a main area for an activity (shopping centre; town centre). B (with a preceding word) equipment for a number of connected functions (music centre). 4 point of concentration or dispersion; nucleus, source. 5 political party or group holding moderate opinions. 6 filling in chocolate etc. 7 sport a middle player in a line in some field games. B kick or hit from the side to the centre of a pitch. 8 (attrib.) Of or at the centre. �v. (-ring) 1 (foll. By in, on, round) have as its main centre. 2 place in the centre. 3 (foll. By in etc.) Concentrate. [greek kentron sharp point]Centerboard n. (brit. Centreboard) board lowered through a boat's keel to prevent leeway.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Cent n. 1 a one-hundredth of a dollar or other decimal currency unit. B coin of this value. 2 colloq. Very small amount. [latin centum 100]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Centenarian �n. Person a hundred or more years old. �adj. A hundred or more years old.

مترجم فارسی به هندی