برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم فیلیپینی به فارسی

Words of the Day
Stipend n. Salary, esp. Of a clergyman. [latin stipendium]Stitch �n. 1 a (in sewing, knitting, or crocheting) single pass of a needle, or the resulting thread or loop etc. B particular method of sewing etc. 2 least bit of clothing (hadn't a stitch on). 3 sharp pain in the side induced by running etc. �v. Sew; make stitches (in). in stitches colloq. Laughing uncontrollably. Stitch up 1 join or mend by sewing. 2 slang trick, cheat, betray. [old english: related to *stick2] مترجم فیلیپینی به فارسی Stocking-stitch n. Alternate rows of plain and purl.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stodge n. Colloq. Heavy fattening food. [imitative, after stuff and podge]Stolen past part. Of *steal.Stone-cold adj. Completely cold.Stonework n. Masonry.Stop �v. (-pp-) 1 a put an end to the progress, motion, or operation of. B effectively hinder or prevent. C discontinue (stop playing). 2 come to an end (supplies suddenly stopped). 3 cease from motion, speaking, or action. 4 defeat. 5 slang receive (a blow etc.). 6 remain; stay for a short time. 7 (often foll. By up) block or close up (a hole, leak, etc.). 8 not permit or supply as usual (stop their wages). 9 (in full stop payment of or on) instruct a bank to withhold payment on (a cheque). 10 fill (a tooth). 11 press (a violin etc. String) to obtain the required pitch. �n. 1 stopping or being stopped. 2 designated stopping-place for a bus or train etc. 3 = *full stop. 4 device for stopping motion at a particular point. 5 change of pitch effected by stopping a string. 6 a (in an organ) row of pipes of one character. B knob etc. Operating these. 7 optics & photog. = *diaphragm 3a. 8 a effective diameter of a lens. B device for reducing this. 9 (of sound) = *plosive. pull out all the stops make extreme effort. Put a stop to cause to end. Stop at nothing be ruthless. Stop off (or over) break one's journey. [old english]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stitch �n. 1 a (in sewing, knitting, or crocheting) single pass of a needle, or the resulting thread or loop etc. B particular method of sewing etc. 2 least bit of clothing (hadn't a stitch on). 3 sharp pain in the side induced by running etc. �v. Sew; make stitches (in). in stitches colloq. Laughing uncontrollably. Stitch up 1 join or mend by sewing. 2 slang trick, cheat, betray. [old english: related to *stick2]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stodge n. Colloq. Heavy fattening food. [imitative, after stuff and podge]

مترجم فیلیپینی به فارسی