برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی ارمنی

Words of the Day
Stew �v. 1 cook by long simmering in a closed vessel. 2 fret, be anxious. 3 colloq. Swelter. 4 (of tea etc.) Become bitter or strong from infusing too long. 5 (as stewed adj.) Colloq. Drunk. �n. 1 dish of stewed meat etc. 2 colloq. Agitated or angry state. stew in one's own juice suffer the consequences of one's actions. [french estuver]Sticky adj. (-ier, -iest) 1 tending or intended to stick or adhere. 2 glutinous, viscous. 3 humid. 4 colloq. Difficult, awkward; unpleasant, painful (sticky problem). stickily adv. Stickiness n. مترجم مهندسی ارمنی Still2 n. Apparatus for distilling spirits etc. [obsolete still (v.) = *distil]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stinger n. Stinging animal or thing, esp. A sharp blow.Stipple �v. (-ling) 1 draw or paint or engrave etc. With dots instead of lines. 2 roughen the surface of (paint, cement, etc.). �n. 1 stippling. 2 effect of stippling. [dutch]Stock �n. 1 store of goods etc. Ready for sale or distribution etc. 2 supply or quantity of anything for use. 3 equipment or raw material for manufacture or trade etc. (rolling-stock). 4 farm animals or equipment. 5 a capital of a business. B shares in this. 6 reputation or popularity (his stock is rising). 7 a money lent to a government at fixed interest. B right to receive such interest. 8 line of ancestry (comes of cornish stock). 9 liquid basis for soup etc. Made by stewing bones, vegetables, etc. 10 fragrant-flowered cruciferous cultivated plant. 11 plant into which a graft is inserted. 12 main trunk of a tree etc. 13 (in pl.) Hist. Timber frame with holes for the feet in which offenders were locked as a public punishment. 14 base, support, or handle for an implement or machine. 15 butt of a rifle etc. 16 (in pl.) Supports for a ship during building or repair. 17 band of cloth worn round the neck. �attrib. Adj. 1 kept in stock and so regularly available. 2 hackneyed, conventional. �v. 1 have (goods) in stock. 2 provide (a shop or a farm etc.) With goods, livestock, etc. 3 fit (a gun etc.) With a stock. in (or out of) stock available (or not available) immediately for sale etc. Stock up (often foll. By with) provide with or get stocks or supplies (of). Take stock 1 make an inventory of one's stock. 2 (often foll. By of) review (a situation etc.). [old english]Stockjobber n. = *jobber 2.Stoical adj. Having or showing great self-control in adversity. stoically adv.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sticky adj. (-ier, -iest) 1 tending or intended to stick or adhere. 2 glutinous, viscous. 3 humid. 4 colloq. Difficult, awkward; unpleasant, painful (sticky problem). stickily adv. Stickiness n.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stinger n. Stinging animal or thing, esp. A sharp blow.

مترجم مهندسی ارمنی