برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی اسلواکی

Words of the Day
Jug �n. 1 deep vessel for liquids, with a handle and a lip for pouring. 2 contents of this. 3 slang prison. �v. (-gg-) (usu. As jugged adj.) Stew or boil (esp. Hare) in a casserole etc. jugful n. (pl. -s). [origin uncertain]Juice n. 1 liquid part of vegetables or fruits. 2 animal fluid, esp. A secretion (gastric juice). 3 colloq. Petrol; electricity. [french from latin] مترجم مهندسی اسلواکی Jukebox n. Coin-operated record-playing machine. [black juke disorderly]Hob n. 1 flat heating surface with hotplates or burners, on a cooker or as a separate unit. 2 flat metal shelf at the side of a fireplace for heating a pan etc. [perhaps var. Of *hub]Juliet cap n. Small net skullcap worn by brides etc. [juliet in shakespeare's romeo & juliet]Jump �v. 1 rise off the ground etc. By sudden muscular effort in the legs. 2 (often foll. By up, from, in, out, etc.) Move suddenly or hastily (jumped into the car). 3 jerk or twitch from shock or excitement etc. 4 a change, esp. Advance in status or rise, rapidly (prices jumped). B cause to do this. 5 (often foll. By about) change the subject etc. Rapidly. 6 pass over (an obstacle etc.) By jumping. 7 skip (a passage in a book etc.). 8 cause (a horse etc.) To jump. 9 (foll. By to, at) reach (a conclusion) hastily. 10 (of a train) leave (the rails). 11 pass (a red traffic-light etc.). 12 get on or off (a train etc.) Quickly, esp. Illegally or dangerously. 13 attack (a person) unexpectedly. �n. 1 act of jumping. 2 sudden jerk caused by shock or excitement. 3 abrupt rise in amount, value, status, etc. 4 obstacle to be jumped. 5 a sudden transition. B gap in a series, logical sequence, etc. jump at accept eagerly. Jump bail fail to appear for trial having been released on bail. Jump down a person's throat colloq. Reprimand or contradict a person fiercely. Jump the gun colloq. Begin prematurely. Jump on colloq. Attack or criticize severely. Jump out of one's skin colloq. Be extremely startled. Jump the queue take unfair precedence. Jump ship (of a seaman) desert. Jump to it colloq. Act promptly. One jump ahead one stage further on than a rival etc. [imitative]Jump-lead n. Cable for conveying current from the battery of one vehicle to that of another.Junction n. 1 joint; joining-point. 2 place where railway lines or roads meet. 3 joining. [latin: related to *join]Junior �adj. 1 (often foll. By to) inferior in age, standing, or position. 2 the younger (esp. Appended to the name of a son for distinction from his father). 3 of the lower or lowest position (junior partner). 4 (of a school) for younger pupils, usu. Aged 7�11. �n. 1 junior person. 2 person at the lowest level (in an office etc.). [latin, comparative of juvenis young]Hobnob v. (-bb-) (usu. Foll. By with) mix socially or informally. [hab nab have or not have]Hoard �n. Stock or store (esp. Of money or food). �v. Amass and store. hoarder n. [old english]Juice n. 1 liquid part of vegetables or fruits. 2 animal fluid, esp. A secretion (gastric juice). 3 colloq. Petrol; electricity. [french from latin]Hob n. 1 flat heating surface with hotplates or burners, on a cooker or as a separate unit. 2 flat metal shelf at the side of a fireplace for heating a pan etc. [perhaps var. Of *hub]Juliet cap n. Small net skullcap worn by brides etc. [juliet in shakespeare's romeo & juliet]

مترجم مهندسی اسلواکی