برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی اندونزیایی

Words of the Day
Grapefruit n. (pl. Same) large round usu. Yellow citrus fruit.-graph comb. Form forming nouns and verbs meaning: 1 thing written or drawn etc. In a specified way (photograph). 2 instrument that records (seismograph). مترجم مهندسی اندونزیایی Graph �n. Diagram showing the relation between variable quantities, usu. Of two variables, each measured along one of a pair of axes. �v. Plot or trace on a graph. [abbreviation of graphic formula]German measles n.pl. Disease like mild measles; rubella.Graphic arts n.pl. Visual and technical arts involving design or the use of lettering.Graph paper n. Paper printed with a network of lines as a basis for drawing graphs.Grasp �v. 1 a clutch at; seize greedily. B hold firmly. 2 (foll. By at) try to seize; accept avidly. 3 understand or realize (a fact or meaning). �n. 1 firm hold; grip. 2 (foll. By of) a mastery (a grasp of the situation). B mental hold. grasp the nettle tackle a difficulty boldly. [earlier grapse: related to *grope]Grass roots n.pl. 1 fundamental level or source. 2 ordinary people; rank and file of an organization, esp. A political party.Grateful adj. 1 thankful; feeling or showing gratitude. 2 pleasant, acceptable. gratefully adv. [obsolete grate from latin gratus]Germinal adj. 1 of germs. 2 in the earliest stage of development. 3 productive of new ideas. germinally adv. [related to *germ]Germander n. Plant of the mint family. [greek, = ground-oak]-graph comb. Form forming nouns and verbs meaning: 1 thing written or drawn etc. In a specified way (photograph). 2 instrument that records (seismograph).German measles n.pl. Disease like mild measles; rubella.Graphic arts n.pl. Visual and technical arts involving design or the use of lettering.

مترجم مهندسی اندونزیایی