برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی ایتالیایی

Words of the Day
Dissimulate v. (-ting) dissemble. dissimulation n. [latin: related to *dissemble]Dissociate v. (-ting) 1 disconnect or separate. 2 become disconnected. dissociate oneself from declare oneself unconnected with. dissociation n. Dissociative adj. [latin: related to *dis-, *associate] مترجم مهندسی ایتالیایی Dissolution n. 1 dissolving or being dissolved, esp. Of a partnership or of parliament for a new election. 2 breaking up, abolition (of an institution). 3 death.D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Dissuade v. (-ding) (often foll. By from) discourage (a person); persuade against. dissuasion n. Dissuasive adj. [latin: related to *dis-, suadeo advise]Distaff side n. Female branch of a family.Distaste n. (usu. Foll. By for) dislike; aversion. distasteful adj. Distastefully adv. Distastefulness n.Distend v. Swell out by pressure from within (distended stomach). distensible adj. Distension n. [latin: related to *tend1]Distill v. (brit. Distil) (-ll-) 1 purify or extract the essence from (a substance) by vaporizing and condensing it and collecting the resulting liquid. 2 extract the essential meaning of (an idea etc.). 3 make (whisky, essence, etc.) By distilling raw materials. 4 fall or cause to fall in drops. distillation n. [latin: related to *de-, stillo drip]Decade n. 1 period of ten years. 2 series or group of ten. [greek: related to *deca-]Debut n. (brit. D�but) first public appearance (as a performer etc.). [french]Dissociate v. (-ting) 1 disconnect or separate. 2 become disconnected. dissociate oneself from declare oneself unconnected with. dissociation n. Dissociative adj. [latin: related to *dis-, *associate]D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Dissuade v. (-ding) (often foll. By from) discourage (a person); persuade against. dissuasion n. Dissuasive adj. [latin: related to *dis-, suadeo advise]

مترجم مهندسی ایتالیایی