برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی بوسنیایی

Words of the Day
Connive v. (-ving) 1 (foll. By at) disregard or tacitly consent to (a wrongdoing). 2 (usu. Foll. By with) conspire. connivance n. [latin conniveo shut the eyes]Connote v. (-ting) 1 (of a word etc.) Imply in addition to the literal or primary meaning. 2 mean, signify. connotation n. Connotative adj. [medieval latin: related to *note] مترجم مهندسی بوسنیایی Conquer v. 1 a overcome and control militarily. B be victorious. 2 overcome by effort. conqueror n. [latin conquiro win]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Consanguineous adj. Descended from the same ancestor; akin. consanguinity n. [latin sanguis blood]Conscience money n. Sum paid to relieve one's conscience, esp. Regarding a payment previously evaded.Conscientious adj. Diligent and scrupulous. conscientiously adv. Conscientiousness n. [medieval latin: related to *conscience]Conscious �adj. 1 awake and aware of one's surroundings and identity. 2 (usu. Foll. By of or that) aware, knowing. 3 (of actions, emotions, etc.) Realized or recognized by the doer; intentional. 4 (in comb.) Aware of; concerned with (fashion-conscious). �n. (prec. By the) the conscious mind. consciously adv. Consciousness n. [latin scio know]Consecrate v. (-ting) 1 make or declare sacred; dedicate formally to religious or divine purpose. 2 (foll. By to) devote to (a purpose). consecration n. [latin: related to *sacred]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Connote v. (-ting) 1 (of a word etc.) Imply in addition to the literal or primary meaning. 2 mean, signify. connotation n. Connotative adj. [medieval latin: related to *note]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Consanguineous adj. Descended from the same ancestor; akin. consanguinity n. [latin sanguis blood]

مترجم مهندسی بوسنیایی