برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی فارسی به مقدونیه ای

Words of the Day
Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out]Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out] مترجم مهندسی فارسی به مقدونیه ای Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out]Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out]Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out]Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out]Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Assign �v. 1 (usu. Foll. By to) a allot as a share or responsibility. B appoint to a position, task, etc. 2 fix (a time, place, etc.). 3 (foll. By to) ascribe to (a reason, date, etc.) (assigned the manuscript to 1832). 4 (foll. By to) law transfer formally (esp. Property) to (another). �n. Assignee. assigner n. Assignor n. Law. [latin assigno mark out]

مترجم مهندسی فارسی به مقدونیه ای