برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی پرتغالی به فارسی

Words of the Day
Supra adv. Above or earlier (in a book etc.). [latin]Sure �adj. 1 (often foll. By of or that) convinced. 2 having adequate reason for a belief or assertion. 3 (foll. By of) confident in anticipation or knowledge of. 4 reliable or unfailing. 5 (foll. By to + infin.) Certain. 6 undoubtedly true or truthful. �adv. Colloq. Certainly. be sure (in imper. Or infin.; foll. By that + clause or to + infin.) Take care to; not fail to. For sure colloq. Certainly. Make sure make or become certain; ensure. Sure enough colloq. In fact; certainly. To be sure admittedly; indeed, certainly. sureness n. [french from latin securus] مترجم مهندسی پرتغالی به فارسی Surge �n. 1 sudden rush. 2 heavy forward or upward motion. 3 sudden increase in price, activity, etc. 4 sudden increase in voltage of an electric current. 5 swell of the sea. �v. (-ging) 1 move suddenly and powerfully forwards. 2 (of an electric current etc.) Increase suddenly. 3 (of the sea etc.) Swell. [latin surgo rise]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Surprise �n. 1 unexpected or astonishing thing. 2 emotion caused by this. 3 catching or being caught unawares. 4 (attrib.) Unexpected; made or done etc. Without warning. �v. (-sing) 1 affect with surprise; turn out contrary to the expectations of. 2 (usu. In passive; foll. By at) shock, scandalize. 3 capture or attack by surprise. 4 come upon (a person) unawares. 5 (foll. By into) startle (a person) into an action etc. take by surprise affect with surprise, esp. By an unexpected encounter or statement. surprising adj. Surprisingly adv. [french]Survey �v. 1 view or consider as a whole. 2 examine the condition of (a building etc.). 3 determine the boundaries, extent, ownership, etc. Of (a district etc.). �n. 1 general view or consideration. 2 a act of surveying property. B statement etc. Resulting from this. 3 investigation of public opinion etc. 4 map or plan made by surveying. [latin: related to *super-, video see]Suspended sentence n. Judicial sentence left unenforced subject to good behaviour during a specified period.Suture �n. 1 stitching of the edges of a wound or incision. 2 thread or wire used for this. �v. (-ring) stitch (a wound or incision). [latin suo sut- sew]Swallow1 �v. 1 cause or allow (food etc.) To pass down the throat. 2 perform the muscular movement required to do this. 3 accept meekly or credulously. 4 repress (a feeling etc.) (swallow one's pride). 5 articulate (words etc.) Indistinctly. 6 (often foll. By up) engulf or absorb; exhaust. �n. 1 act of swallowing. 2 amount swallowed. [old english]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sure �adj. 1 (often foll. By of or that) convinced. 2 having adequate reason for a belief or assertion. 3 (foll. By of) confident in anticipation or knowledge of. 4 reliable or unfailing. 5 (foll. By to + infin.) Certain. 6 undoubtedly true or truthful. �adv. Colloq. Certainly. be sure (in imper. Or infin.; foll. By that + clause or to + infin.) Take care to; not fail to. For sure colloq. Certainly. Make sure make or become certain; ensure. Sure enough colloq. In fact; certainly. To be sure admittedly; indeed, certainly. sureness n. [french from latin securus]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Surprise �n. 1 unexpected or astonishing thing. 2 emotion caused by this. 3 catching or being caught unawares. 4 (attrib.) Unexpected; made or done etc. Without warning. �v. (-sing) 1 affect with surprise; turn out contrary to the expectations of. 2 (usu. In passive; foll. By at) shock, scandalize. 3 capture or attack by surprise. 4 come upon (a person) unawares. 5 (foll. By into) startle (a person) into an action etc. take by surprise affect with surprise, esp. By an unexpected encounter or statement. surprising adj. Surprisingly adv. [french]

مترجم مهندسی پرتغالی به فارسی