برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی کره ای

Words of the Day
Poetaster n. Inferior poet. [from *poet, latin -aster derogatory suffix]Poignant adj. 1 painfully sharp to the emotions or senses; deeply moving. 2 arousing sympathy. 3 sharp or pungent in taste or smell. 4 pleasantly piquant. poignance n. Poignancy n. Poignantly adv. [latin: related to *point] مترجم مهندسی کره ای Pointless adj. Lacking purpose or meaning; ineffective, fruitless. pointlessly adv. Pointlessness n.Oxf. Abbr. Oxford.Poison �n. 1 substance that when introduced into or absorbed by a living organism causes death or injury, esp. One that kills by rapid action even in a small quantity. 2 colloq. Harmful influence. �v. 1 administer poison to. 2 kill, injure, or infect with poison. 3 treat (a weapon) with poison. 4 corrupt or pervert (a person or mind). 5 spoil or destroy (a person's pleasure etc.). poisoner n. Poisonous adj. [latin: related to *potion]Polar 1 adj. Of or near a pole of the earth or of the celestial sphere. 2 having magnetic or electric polarity. 3 directly opposite in character. [latin: related to *pole2]Pole2 n. 1 (in full north pole, south pole) a each of the two points in the celestial sphere about which the stars appear to revolve. B each of the ends of the axis of rotation of the earth (north pole; south pole). 2 each of the two opposite points on the surface of a magnet at which magnetic forces are strongest. 3 each of two terminals (positive and negative) of an electric cell or battery etc. 4 each of two opposed principles. be poles apart differ greatly. [greek, = axis]Police �n. (as pl.) 1 (usu. Prec. By the) the civil force responsible for maintaining public order. 2 its members. 3 force with similar functions (military police). �v. (-cing) 1 keep (a place or people) in order by means of police or a similar body. 2 provide with police. 3 keep in order, administer, control (problem of policing the new law). [latin: related to *policy1]Usage see note at polity.Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Poignant adj. 1 painfully sharp to the emotions or senses; deeply moving. 2 arousing sympathy. 3 sharp or pungent in taste or smell. 4 pleasantly piquant. poignance n. Poignancy n. Poignantly adv. [latin: related to *point]Oxf. Abbr. Oxford.Poison �n. 1 substance that when introduced into or absorbed by a living organism causes death or injury, esp. One that kills by rapid action even in a small quantity. 2 colloq. Harmful influence. �v. 1 administer poison to. 2 kill, injure, or infect with poison. 3 treat (a weapon) with poison. 4 corrupt or pervert (a person or mind). 5 spoil or destroy (a person's pleasure etc.). poisoner n. Poisonous adj. [latin: related to *potion]

مترجم مهندسی کره ای