برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم ویتنامی به فارسی

Words of the Day
Championship n. 1 (often in pl.) Contest to decide the champion in a sport etc. 2 position of champion.Chance �n. 1 possibility. 2 (often in pl.) Probability. 3 unplanned occurrence. 4 opportunity. 5 fortune; luck. 6 (often chance) course of events regarded as a power; fate. �attrib. Adj. Fortuitous, accidental. �v. (-cing) 1 colloq. Risk. 2 happen (i chanced to find it). by any chance perhaps. By chance fortuitously. Chance one's arm try though unlikely to succeed. Chance on (or upon) happen to find, meet, etc. Game of chance one decided by luck, not skill. On the off chance just in case (the unlikely occurs). Stand a chance have a prospect of success etc. Take a chance (or chances) risk failure; behave riskily. Take a (or one's) chance on (or with) risk the consequences of. [latin cado fall] مترجم ویتنامی به فارسی Chancel n. Part of a church near the altar. [latin cancelli grating]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Chancellery n. (pl. -ies) 1 chancellor's department, staff, or residence. 2 us office attached to an embassy or consulate.Chancellor n. 1 state or legal official. 2 head of government in some european countries. 3 non-resident honorary head of a university. [latin cancellarius secretary]Chancellor of the exchequer n. Uk finance minister.Chancery n. (pl. -ies) 1 (chancery) lord chancellor's division of the high court of justice. 2 records office. 3 chancellery. [contraction of *chancellery]Chancy adj. (-ier, -iest) uncertain; risky. chancily adv.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Chance �n. 1 possibility. 2 (often in pl.) Probability. 3 unplanned occurrence. 4 opportunity. 5 fortune; luck. 6 (often chance) course of events regarded as a power; fate. �attrib. Adj. Fortuitous, accidental. �v. (-cing) 1 colloq. Risk. 2 happen (i chanced to find it). by any chance perhaps. By chance fortuitously. Chance one's arm try though unlikely to succeed. Chance on (or upon) happen to find, meet, etc. Game of chance one decided by luck, not skill. On the off chance just in case (the unlikely occurs). Stand a chance have a prospect of success etc. Take a chance (or chances) risk failure; behave riskily. Take a (or one's) chance on (or with) risk the consequences of. [latin cado fall]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Chancellery n. (pl. -ies) 1 chancellor's department, staff, or residence. 2 us office attached to an embassy or consulate.

مترجم ویتنامی به فارسی