برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم پرتغالی به فارسی

Words of the Day
Regina n. 1 (after the name) reigning queen (elizabeth regina). 2 law the crown (regina v. Jones). [latin, = queen: related to *rex]Registry n. (pl. -ies) place where registers or records are kept. [medieval latin: related to *register] مترجم پرتغالی به فارسی Regular �adj. 1 acting, done, or recurring uniformly or calculably in time or manner; habitual, constant, orderly. 2 conforming to a rule or principle; systematic. 3 harmonious, symmetrical. 4 conforming to a standard of etiquette or procedure. 5 properly constituted or qualified; pursuing an occupation as one's main pursuit (regular soldier). 6 gram. (of a noun, verb, etc.) Following the normal type of inflection. 7 colloq. Thorough, absolute (a regular hero). 8 (before or after the noun) bound by religious rule; belonging to a religious or monastic order (canon regular). 9 (of a person) defecating or menstruating at predictable times. �n. 1 regular soldier. 2 colloq. Regular customer, visitor, etc. 3 one of the regular clergy. regularity n. Regularize v. (also -ise) (-zing or -sing). Regularly adv. [latin regula rule]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Rehearse v. (-sing) 1 practise (a play, music, etc.) For later public performance. 2 hold a rehearsal. 3 train (a person) by rehearsal. 4 recite or say over. 5 give a list of, enumerate. [anglo-french: related to *hearse]Reindeer n. (pl. Same or -s) subarctic deer with large antlers. [old norse]Reissue �v. (-ues, -ued, -uing) issue again or in a different form. �n. New issue, esp. Of a previously published book.Relabel v. (-ll-; us -l-) label (esp. A commodity) again or differently.Relativity n. 1 being relative. 2 physics a (special theory of relativity) theory based on the principle that all motion is relative and that light has a constant velocity. B (general theory of relativity) theory extending this to gravitation and accelerated motion.Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]Registry n. (pl. -ies) place where registers or records are kept. [medieval latin: related to *register]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Rehearse v. (-sing) 1 practise (a play, music, etc.) For later public performance. 2 hold a rehearsal. 3 train (a person) by rehearsal. 4 recite or say over. 5 give a list of, enumerate. [anglo-french: related to *hearse]

مترجم پرتغالی به فارسی