برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ آلمانی به فارسی

Words of the Day
Gasket n. Sheet or ring of rubber etc., shaped to seal the junction of metal surfaces. [french garcette]Gasoline n. (also gasolene) us petrol. مترجم کاتالوگ آلمانی به فارسی Gassy adj. (-ier, -iest) 1 a of or like gas. B full of gas. 2 colloq. Verbose.Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Gastric juice n. Digestive fluid secreted by the stomach glands.Gastronome n. Gourmet. [greek gaster stomach, nomos law]Gate �n. 1 barrier, usu. Hinged, used to close an opening made for entrance and exit through a wall, fence, etc. 2 such an opening. 3 means of entrance or exit. 4 numbered place of access to aircraft at an airport. 5 device regulating the passage of water in a lock etc. 6 a number of people entering by payment at the gates of a sports ground etc. B amount of money taken thus. 7 a electrical signal that causes or controls the passage of other signals. B electrical circuit with an output that depends on the combination of several inputs. �v. (-ting) confine to college or school as a punishment. gated adj. [old english]Gateleg n. (in full gateleg table) table with folding flaps supported by legs swung open like a gate. gatelegged adj.Gall2 �n. 1 sore made by chafing. 2 mental soreness or its cause. 3 place rubbed bare. �v. 1 rub sore. 2 vex, humiliate. [low german or dutch galle]Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Gasoline n. (also gasolene) us petrol.Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Gastric juice n. Digestive fluid secreted by the stomach glands.

مترجم کاتالوگ آلمانی به فارسی