برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ بنگالی

Words of the Day
Forlorn adj. 1 sad and abandoned. 2 in a pitiful state. forlornly adv. [lorn = past part. Of obsolete leese *lose]Formal adj. 1 in accordance with rules, convention, or ceremony (formal dress; formal occasion). 2 precise or symmetrical (formal garden). 3 prim or stiff. 4 perfunctory, in form only. 5 drawn up etc. Correctly; explicit (formal agreement). 6 of or concerned with (outward) form, not content or matter. formally adv. [latin: related to *form] مترجم کاتالوگ بنگالی Formality n. (pl. -ies) 1 a formal, esp. Meaningless, act, regulation, or custom. B thing done simply to comply with a rule. 2 rigid observance of rules or convention.Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Formative adj. Serving to form or fashion; of formation (formative years).Formerly adv. In former times.Usage the second pronunciation given, with the stress on the second syllable, is common but considered incorrect by some people.Formulate v. (-ting) 1 express in a formula. 2 express clearly and precisely. formulation n.Forswear v. (past forswore; past part. Forsworn) 1 abjure; renounce. 2 (as forsworn adj.) Perjured. forswear oneself perjure oneself. [old english]Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Formal adj. 1 in accordance with rules, convention, or ceremony (formal dress; formal occasion). 2 precise or symmetrical (formal garden). 3 prim or stiff. 4 perfunctory, in form only. 5 drawn up etc. Correctly; explicit (formal agreement). 6 of or concerned with (outward) form, not content or matter. formally adv. [latin: related to *form]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Formative adj. Serving to form or fashion; of formation (formative years).

مترجم کاتالوگ بنگالی