برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ روسی

Words of the Day
Difficult adj. 1 a needing much effort or skill. B troublesome, perplexing. 2 (of a person) demanding. 3 problematic.Diffract v. Break up (a beam of light) into a series of dark and light bands or coloured spectra, or (a beam of radiation or particles) into a series of high and low intensities. diffraction n. Diffractive adj. [latin diffringo: related to *fraction] مترجم کاتالوگ روسی Dig �v. (-gg-; past and past part. Dug) 1 (also absol.) Break up and remove or turn over (ground etc.). 2 (foll. By up) break up the soil of (fallow land). 3 make (a hole, tunnel, etc.) By digging. 4 (often foll. By up, out) a obtain by digging. B (foll. By up, out) find or discover. C (foll. By into) search for information in (a book etc.). 5 (also absol.) Excavate (an archaeological site). 6 slang like; understand. 7 (foll. By in, into) thrust (a sharp object); prod or nudge. 8 (foll. By into, through, under) make one's way by digging. �n. 1 piece of digging. 2 thrust or poke. 3 colloq. Pointed remark. 4 archaeological excavation. 5 (in pl.) Colloq. Lodgings. dig one's heels in be obstinate. Dig in colloq. Begin eating. Dig oneself in 1 prepare a defensive trench or pit. 2 establish one's position. [old english]D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Digestive �adj. Of or aiding digestion. �n. 1 substance aiding digestion. 2 (in full digestive biscuit) wholemeal biscuit.Digital adj. 1 of digits. 2 (of a clock, watch, etc.) Giving a reading by displayed digits. 3 (of a computer) operating on data represented by a series of digits. 4 (of a recording) with sound-information represented by digits for more reliable transmission. digitally adv. [latin: related to *digit]Digitize v. (also -ise) (-zing or -sing) convert (data etc.) Into digital form, esp. For a computer. digitization n.Dignitary n. (pl. -ies) person of high rank or office. [from *dignity]Usage digraph is sometimes confused with ligature, which means two or more letters joined together.Decade n. 1 period of ten years. 2 series or group of ten. [greek: related to *deca-]Debut n. (brit. D�but) first public appearance (as a performer etc.). [french]Diffract v. Break up (a beam of light) into a series of dark and light bands or coloured spectra, or (a beam of radiation or particles) into a series of high and low intensities. diffraction n. Diffractive adj. [latin diffringo: related to *fraction]D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Digestive �adj. Of or aiding digestion. �n. 1 substance aiding digestion. 2 (in full digestive biscuit) wholemeal biscuit.

مترجم کاتالوگ روسی