برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ فارسی به بلاروسی

Words of the Day
Recalcitrant adj. 1 obstinately disobedient. 2 objecting to restraint. recalcitrance n. [latin recalcitro kick out, from calx heel]Receipt �n. 1 receiving or being received. 2 written acknowledgement of payment received. 3 (usu. In pl.) Amount of money etc. Received. 4 archaic recipe. �v. Place a written or printed receipt on (a bill). in receipt of having received. [anglo-french receite: related to *receive]Receptive adj. Able or quick to receive impressions or ideas. receptively adv. Receptiveness n. Receptivity n. [french or medieval latin: related to *receive]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Recipe n. 1 statement of the ingredients and procedure required for preparing a cooked dish. 2 (foll. By for) certain means to (an outcome) (recipe for disaster). [2nd sing. Imperative of latin recipio *receive]Reckon v. 1 (often foll. By that) be of the considered opinion; think. 2 consider or regard (reckoned to be the best). 3 count or compute by calculation. 4 (foll. By in) count in or include in computation. 5 make calculations; add up an account or sum. 6 (foll. By on) rely on, count on, or base plans on. 7 (foll. By with or without) take (or fail to take) into account. [old english]Recoil �v. 1 suddenly move or spring back in fear, horror, or disgust. 2 shrink mentally in this way. 3 rebound after an impact. 4 (foll. By on, upon) have an adverse reactive effect on (the originator). 5 (of a gun) be driven backwards by its discharge. �n. Act or sensation of recoiling. [french reculer from latin culus buttocks]Recondition v. Overhaul, renovate, make usable again.Reconvert v. Convert back to a former state. reconversion n.Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]