برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ فارسی به کره ای

Words of the Day
Clerihew n. Short comic biographical verse in two rhyming couplets. [e. Clerihew bentley, name of its inventor]Clever adj. (-er, -est) 1 skilful, talented; quick to understand and learn. 2 adroit, dexterous. 3 ingenious. cleverly adv. Cleverness n. [old english] مترجم کاتالوگ فارسی به کره ای Click �n. Slight sharp sound. �v. 1 (cause to) make a click. 2 colloq. A become clear or understood. B be popular. C (foll. By with) strike up a rapport. [imitative]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Clientele n. 1 clients collectively. 2 customers. [french and latin: related to *client]Cliff-hanger n. Story etc. With a strong element of suspense.Climate n. 1 prevailing weather conditions of an area. 2 region with particular weather conditions. 3 prevailing trend of opinion or feeling. climatic adj. Climatically adv. [greek klima]Climb �v. 1 (often foll. By up) ascend, mount, go or come up. 2 grow up a wall etc. By clinging or twining. 3 progress, esp. In social rank. �n. 1 ascent by climbing. 2 hill etc. Climbed or to be climbed. climb down 1 descend, esp. Using hands. 2 withdraw from a stance taken up in an argument etc. climber n. [old english]Climbing-frame n. Structure of joined bars etc. For children to climb on.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Clever adj. (-er, -est) 1 skilful, talented; quick to understand and learn. 2 adroit, dexterous. 3 ingenious. cleverly adv. Cleverness n. [old english]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Clientele n. 1 clients collectively. 2 customers. [french and latin: related to *client]

مترجم کاتالوگ فارسی به کره ای