برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم کاتالوگ هندی به فارسی

Words of the Day
Such-and-such �attrib. Adj. Of a particular kind but not needing to be specified. �n. Such a person or thing.Sudorific �adj. Causing sweating. �n. Sudorific drug. [latin sudor sweat] مترجم کاتالوگ هندی به فارسی Suffocate v. (-ting) 1 choke or kill by stopping breathing, esp. By pressure, fumes, etc. 2 (often foll. By by, with) produce a choking or breathlessness in. 3 be or feel suffocated. suffocating adj. Suffocation n. [latin suffoco from fauces throat]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sugar soap n. Alkaline compound for cleaning or removing paint.Suite n. 1 set, esp. Of rooms in a hotel etc. Or a sofa and armchairs. 2 mus. Set of instrumental pieces performed as a unit. [french: related to *suit]Sulky adj. (-ier, -iest) sullen or silent, esp. From resentment or bad temper. sulkily adv. Sulkiness n. [perhaps from obsolete sulke hard to dispose of]Sulphuric acid n. Dense oily highly corrosive acid.Summer-house n. Light building in a garden etc. For sitting in in fine weather.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sudorific �adj. Causing sweating. �n. Sudorific drug. [latin sudor sweat]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sugar soap n. Alkaline compound for cleaning or removing paint.

مترجم کاتالوگ هندی به فارسی