برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ ژاپنی

Words of the Day
Sulphureous adj. (us sulfureous) of or like sulphur.Summation n. 1 finding of a total. 2 a summing-up. مترجم کاتالوگ ژاپنی Sumo n. Japanese wrestling in which a wrestler is defeated by touching the ground with any part of the body except the soles of the feet or by moving outside the ring. [japanese]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sunday �n. 1 first day of the week, a christian holiday and day of worship. 2 colloq. Newspaper published on sundays. �adv. Colloq. 1 on sunday. 2 (sundays) on sundays; each sunday. [old english]Sunk past and past part. Of *sink.Sunshine n. 1 a light of the sun. B area lit by the sun. 2 fine weather. 3 cheerfulness. 4 colloq. Form of address.Superannuate v. (-ting) 1 pension (a person) off. 2 dismiss or discard as too old. 3 (as superannuated adj.) Too old for work or use. [latin annus year]Superficial adj. 1 of or on the surface; lacking depth. 2 swift or cursory (superficial examination). 3 apparent but not real (superficial resemblance). 4 (esp. Of a person) shallow. superficiality n. Superficially adv. [latin: related to *face]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Summation n. 1 finding of a total. 2 a summing-up.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sunday �n. 1 first day of the week, a christian holiday and day of worship. 2 colloq. Newspaper published on sundays. �adv. Colloq. 1 on sunday. 2 (sundays) on sundays; each sunday. [old english]

مترجم کاتالوگ ژاپنی