برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم گرجی به فارسی

Words of the Day
Landscape �n. 1 scenery as seen in a broad view. 2 (often attrib.) Picture representing this; this genre of painting. �v. (-ping) improve (a piece of land) by landscape gardening. [dutch landscap]Languid adj. Lacking vigour; idle; inert. languidly adv. [related to *languish]Lantern jaws n.pl. Long thin jaws and chin.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Lap2 �n. 1 a one circuit of a racetrack etc. B section of a journey etc. 2 a amount of overlapping. B overlapping part. 3 single turn of thread etc. Round a reel etc. �v. (-pp-) 1 lead or overtake (a competitor in a race) by one or more laps. 2 (often foll. By about, round) fold or wrap (a garment etc.) Round. 3 (usu. Foll. By in) enfold in wraps etc. 4 (as lapped adj.) (usu. Foll. By in) enfolded caressingly. 5 cause to overlap. [probably from *lap1]Lap of honour n. Ceremonial circuit of a racetrack etc. By a winner.Larceny n. (pl. -ies) theft of personal property. larcenous adj. [anglo-french from latin latrocinium]Large adj. 1 of relatively great size or extent. 2 of the larger kind (large intestine). 3 comprehensive. 4 pursuing an activity on a large scale (large farmer). at large 1 at liberty. 2 as a body or whole. 3 at full length, with all details. largeness n. Largish adj. [latin largus copious]Lark1 n. Small bird with a tuneful song, esp. The skylark. [old english]Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.