برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مهر مترجم رسمی تاجیکی

elivery arden ery ithout uty peaks oll ythology atin ame amily art ften ark ften urmountable lace erson f lantation ow rom Tax disc n. Road tax receipt displayed on the windscreen of a vehicle.Special edition n. Extra late edition of a newspaper. مهر مترجم رسمی تاجیکی Spin �v. (-nn-; past and past part. Spun) 1 (cause to) turn or whirl round quickly. 2 (also absol.) A draw out and twist (wool, cotton, etc.) Into threads. B make (yarn) in this way. 3 (of a spider, silkworm, etc.) Make (a web, cocoon, etc.) By extruding a fine viscous thread. 4 (esp. Of the head) be dizzy through excitement etc. 5 tell or write (a story etc.). 6 (as spun adj.) Made into threads (spun glass; spun gold). 7 toss (a coin). 8 = spin-dry (*spin-drier). �n. 1 spinning motion; whirl. 2 rotating dive of an aircraft. 3 secondary twisting motion, e.g. Of a ball in flight. 4 colloq. Brief drive, esp. In a car. spin out prolong. Spin a yarn tell a story. [old english]Spare �adj. 1 a not required for normal or immediate use; extra. B for emergency or occasional use. 2 lean; thin. 3 frugal. �n. Spare part. �v. (-ring) 1 afford to give, do without; dispense with (spared me ten minutes). 2 a refrain from killing, hurting, etc. B abstain from inflicting (spare me this task). 3 be frugal or grudging of (no expense spared). go spare colloq. Become very angry or distraught. Not spare oneself exert one's utmost efforts. Spare a person's life not kill him or her. To spare left over; additional (an hour to spare). sparely adv. Spareness n. [old english]Spiral �adj. 1 coiled in a plane or as round a cylinder or cone. 2 having this shape. �n. 1 spiral curve or thing (spiral of smoke). 2 progressive rise or fall of two or more quantities alternately because each depends on the other(s). �v. (-ll-; us -l-) 1 move in a spiral course. 2 (of prices, wages, etc.) Rise or fall continuously. spirally adv. [greek speira coil]Stakhanovite n. (often attrib.) Exceptionally productive worker. [stakhanov, name of a russian coalminer]Specter n. (brit. Spectre) 1 ghost. 2 haunting presentiment (spectre of war). [latin spectrum from specio look]Stow v. Pack (goods, cargo, etc.) Tidily and compactly. stow away 1 place (a thing) out of the way. 2 be a stowaway on a ship etc. [from *bestow]Superstore n. Large supermarket.Tarnish �v. 1 (cause to) lose lustre. 2 impair (one's reputation etc.). �n. 1 loss of lustre, esp. As a film on a metal's surface. 2 blemish, stain. [french ternir from terne dark]Status quo n. Existing state of affairs. [latin]Special edition n. Extra late edition of a newspaper.Spare �adj. 1 a not required for normal or immediate use; extra. B for emergency or occasional use. 2 lean; thin. 3 frugal. �n. Spare part. �v. (-ring) 1 afford to give, do without; dispense with (spared me ten minutes). 2 a refrain from killing, hurting, etc. B abstain from inflicting (spare me this task). 3 be frugal or grudging of (no expense spared). go spare colloq. Become very angry or distraught. Not spare oneself exert one's utmost efforts. Spare a person's life not kill him or her. To spare left over; additional (an hour to spare). sparely adv. Spareness n. [old english]Spiral �adj. 1 coiled in a plane or as round a cylinder or cone. 2 having this shape. �n. 1 spiral curve or thing (spiral of smoke). 2 progressive rise or fall of two or more quantities alternately because each depends on the other(s). �v. (-ll-; us -l-) 1 move in a spiral course. 2 (of prices, wages, etc.) Rise or fall continuously. spirally adv. [greek speira coil]

مهر مترجم رسمی تاجیکی

 

مهر مترجم رسمی تاجیکی

نرخ مهر مترجم رسمی تاجیکی, ترجمه رسمی مهر مترجم رسمی تاجیکی, قیمت مهر مترجم رسمی تاجیکی, تعرفه مهر مترجم رسمی تاجیکی, دارالترجمه مهر مترجم رسمی تاجیکی, دارالترجمه زبان مهر مترجم رسمی تاجیکی, آنلاین مهر مترجم رسمی تاجیکی, وکالتنامه مهر مترجم رسمی تاجیکی, گواهی عدم سوءپیشینه مهر مترجم رسمی تاجیکی, پروانه مهر مترجم رسمی تاجیکی, اساسنامه مهر مترجم رسمی تاجیکی, روزنامه رسمی مهر مترجم رسمی تاجیکی, لیست بیمه مهر مترجم رسمی تاجیکی, سند ازدواج مهر مترجم رسمی تاجیکی, سند طلاق مهر مترجم رسمی تاجیکی, قرارداد مهر مترجم رسمی تاجیکی, اجاره نامه مهر مترجم رسمی تاجیکی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) مهر مترجم رسمی تاجیکی, ریزنمرات دانشگاه مهر مترجم رسمی تاجیکی, گواهی فوت مهر مترجم رسمی تاجیکی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری مهر مترجم رسمی تاجیکی, مهر مترجم رسمی مهر مترجم رسمی تاجیکی, ترجمه فوری مهر مترجم رسمی تاجیکی