برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو

hildren ount pinnaker and onkey hild article ut emove hings r inks fficer llowing stringent old Stet v. (-tt-) (usu. Written on a proof-sheet etc.) Ignore or cancel (the alteration); let the original stand. [latin, = let it stand]Spindly adj. (-ier, -iest) long or tall and thin; thin and weak. مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو Sprit n. Small diagonal spar from the mast to the upper outer corner of a sail. [old english]Surrender �v. 1 hand over; relinquish. 2 submit, esp. To an enemy. 3 refl. (foll. By to) yield to a habit, emotion, influence, etc. 4 give up rights under (a life-insurance policy) in return for a smaller sum received immediately. 5 abandon (hope etc.). �n. Act of surrendering. surrender to bail duly appear in court after release on bail. [anglo-french: related to *sur-1]Spinner n. 1 spin bowler. 2 person or thing that spins, esp. A manufacturer engaged in cotton-spinning. 3 revolving bait.Specs n.pl. Colloq. Spectacles. [abbreviation]Spider plant n. House plant with long narrow striped leaves.Stowaway n. Person who hides on a ship or aircraft etc. To travel free.Sulphur n. (us sulfur) 1 pale-yellow non-metallic element burning with a blue flame and a suffocating smell. 2 pale greenish-yellow colour. [anglo-french from latin]Stalk2 �v. 1 pursue (game or an enemy) stealthily. 2 stride, walk in a haughty manner. 3 formal or rhet. Move silently or threateningly through (a place) (fear stalked the land). �n. 1 stalking of game. 2 haughty gait. [old english: related to *steal]Stay1 �v. 1 continue in the same place or condition; not depart or change. 2 (often foll. By at, in, with) reside temporarily. 3 archaic or literary a stop or check. B (esp. In imper.) Pause. 4 postpone (judgement etc.). 5 assuage (hunger etc.), esp. Temporarily. �n. 1 act or period of staying. 2 suspension or postponement of a sentence, judgement, etc. 3 prop, support. 4 (in pl.) Hist. (esp. Boned) corset. stay the course endure to the end. Stay in remain indoors. Stay the night remain overnight. Stay put colloq. Remain where it is placed or where one is. Stay up not go to bed (until late). [anglo-french from latin sto stand: sense 3 of n. From french, formed as *stay2]Spindly adj. (-ier, -iest) long or tall and thin; thin and weak.Surrender �v. 1 hand over; relinquish. 2 submit, esp. To an enemy. 3 refl. (foll. By to) yield to a habit, emotion, influence, etc. 4 give up rights under (a life-insurance policy) in return for a smaller sum received immediately. 5 abandon (hope etc.). �n. Act of surrendering. surrender to bail duly appear in court after release on bail. [anglo-french: related to *sur-1]Spinner n. 1 spin bowler. 2 person or thing that spins, esp. A manufacturer engaged in cotton-spinning. 3 revolving bait.

مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو

 

مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو

نرخ مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, ترجمه رسمی مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, قیمت مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, تعرفه مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, دارالترجمه مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, دارالترجمه زبان مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, آنلاین مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, وکالتنامه مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, گواهی عدم سوءپیشینه مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, پروانه مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, اساسنامه مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, روزنامه رسمی مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, لیست بیمه مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, سند ازدواج مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, سند طلاق مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, قرارداد مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, اجاره نامه مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, ریزنمرات دانشگاه مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, گواهی فوت مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, مهر مترجم رسمی مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو, ترجمه فوری مهر مترجم رسمی فارسی به پشتو