برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه آلمانی

Words of the Day
Sqn. Ldr. Abbr. Squadron leader.Square �n. 1 rectangle with four equal sides. 2 object of (approximately) this shape. 3 open (usu. Four-sided) area surrounded by buildings. 4 product of a number multiplied by itself (16 is the square of 4). 5 l- or t-shaped instrument for obtaining or testing right angles. 6 slang conventional or old-fashioned person. �adj. 1 square-shaped. 2 having or in the form of a right angle (square corner). 3 angular, not round. 4 designating a unit of measure equal to the area of a square whose side is one of the unit specified (square metre). 5 (often foll. By with) level, parallel. 6 (usu. Foll. By to) at right angles. 7 sturdy, squat (a man of square frame). 8 arranged; settled (get things square). 9 (also all square) a with no money owed. B (of scores) equal. 10 fair and honest. 11 direct (met with a square refusal). 12 slang conventional or old-fashioned. �adv. 1 squarely (hit me square on the jaw). 2 fairly, honestly. �v. (-ring) 1 make square. 2 multiply (a number) by itself. 3 (usu. Foll. By to, with) adjust; make or be suitable or consistent; reconcile. 4 mark out in squares. 5 settle or pay (a bill etc.). 6 place (one's shoulders etc.) Squarely facing forwards. 7 colloq. Pay or bribe (a person). 8 (also absol.) Make the scores of (a match etc.) Equal. back to square one colloq. Back to the starting-point with no progress made. Out of square not at right angles. Square the circle 1 construct a square equal in area to a given circle. 2 do what is impossible. Square peg in a round hole see *peg. Square up settle an account etc. Square up to 1 move threateningly towards (a person). 2 face and tackle (a difficulty etc.) Resolutely. squarely adv. Squareness n. Squarish adj. [french esquare, latin quadra]Squat �v. (-tt-) 1 sit on one's heels or on the ground with the knees drawn up. 2 colloq. Sit down. 3 occupy a building as a squatter. �adj. (squatter, squattest) short and thick, dumpy. �n. 1 squatting posture. 2 place occupied by squatters. [french esquatir flatten]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Squelch �v. 1 a make a sucking sound as of treading in thick mud. B move with a squelching sound. 2 disconcert, silence. �n. Act or sound of squelching. squelchy adj. [imitative]Squirt �v. 1 eject (liquid etc.) In a jet. 2 be ejected in this way. 3 splash with a squirted substance. �n. 1 a jet of water etc. B small quantity squirted. 2 syringe. 3 colloq. Insignificant but self-assertive person. [imitative]Stability n. Being stable. [latin: related to *stable]Staff nurse n. Nurse ranking just below a sister.Stage-struck adj. Obsessed with becoming an actor.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.