برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
���������� �������������� ����������1

Words of the Day
Sporadic adj. Occurring only sparsely or occasionally. sporadically adv. [greek sporas -ad- scattered]Spot �n. 1 small roundish area or mark differing in colour, texture, etc., from the surface it is on. 2 pimple or blemish. 3 moral blemish or stain. 4 particular place, locality. 5 particular part of one's body or aspect of one's character. 6 colloq. One's esp. Regular position in an organization, programme, etc. 7 a colloq. Small quantity (spot of trouble). B drop (spot of rain). 8 = *spotlight. 9 (usu. Attrib.) Money paid or goods delivered immediately after a sale (spot cash). �v. (-tt-) 1 colloq. Pick out, recognize, catch sight of. 2 watch for and take note of (trains, talent, etc.). 3 (as spotted adj.) Marked or decorated with spots. 4 make spots, rain slightly. in a spot (or in a tight etc. Spot) colloq. In difficulty. On the spot 1 at the scene of an event. 2 colloq. In a position demanding response or action. 3 without delay. 4 without moving forwards or backwards (running on the spot). [perhaps from low german or dutch]Sprang past of *spring.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spring �v. (past sprang; past part. Sprung) 1 rise rapidly or suddenly, leap, jump. 2 move rapidly by or as by the action of a spring. 3 (usu. Foll. By from) originate (from ancestors, a source, etc.). 4 act or appear suddenly or unexpectedly (a breeze sprang up; spring to mind; spring to life). 5 (often foll. By on) present (a thing or circumstance etc.) Suddenly or unexpectedly (sprang it on me). 6 slang contrive the escape of (a person from prison etc.). 7 rouse (game) from a covert etc. 8 (usu. As sprung adj.) Provide (a mattress etc.) With springs. �n. 1 jump, leap. 2 recoil. 3 elasticity. 4 elastic device, usu. Of coiled metal, used esp. To drive clockwork or for cushioning in furniture or vehicles. 5 a (often attrib.) The first season of the year, in which new vegetation begins to appear. B (often foll. By of) early stage of life etc. 6 place where water, oil, etc., wells up from the earth; basin or flow so formed. 7 motive for or origin of an action, custom, etc. spring a leak develop a leak. Spring up come into being, appear. springlike adj. [old english]Spring tide n. Tide just after the new and the full moon when there is the greatest difference between high and low water.Sprout �v. 1 put forth (shoots, hair, etc.). 2 begin to grow. �n. 1 shoot of a plant. 2 = *brussels sprout. [old english]Spun silk n. Cheap material containing waste silk.Sq. Abbr. Square.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.