برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
translate dutch

Words of the Day
Surely adv. 1 with certainty or safety (slowly but surely). 2 as an appeal to likelihood or reason (surely that can't be right).Surgical adj. 1 of or by surgeons or surgery. 2 a used in surgery. B worn to correct a deformity etc. 3 (esp. Of military action) swift and precise. surgically adv. translate dutch Surrender �v. 1 hand over; relinquish. 2 submit, esp. To an enemy. 3 refl. (foll. By to) yield to a habit, emotion, influence, etc. 4 give up rights under (a life-insurance policy) in return for a smaller sum received immediately. 5 abandon (hope etc.). �n. Act of surrendering. surrender to bail duly appear in court after release on bail. [anglo-french: related to *sur-1]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Survive v. (-ving) 1 continue to live or exist. 2 live or exist longer than. 3 remain alive after or continue to exist in spite of (a danger, accident, etc.). survivor n. [anglo-french survivre from latin supervivo]Suspense n. State of anxious uncertainty or expectation. suspenseful adj. [french, = delay]Sw abbr. 1 south-west. 2 south-western.Swallow-tail n. 1 deeply forked tail. 2 butterfly etc. With this.Swarm2 v. (foll. By up) climb (a rope or tree etc.) By clinging with the hands and knees etc. [origin unknown]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Surgical adj. 1 of or by surgeons or surgery. 2 a used in surgery. B worn to correct a deformity etc. 3 (esp. Of military action) swift and precise. surgically adv.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Survive v. (-ving) 1 continue to live or exist. 2 live or exist longer than. 3 remain alive after or continue to exist in spite of (a danger, accident, etc.). survivor n. [anglo-french survivre from latin supervivo]

translate dutch