برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
translate georgian

Words of the Day
Stowaway n. Person who hides on a ship or aircraft etc. To travel free.Straightforward adj. 1 honest or frank. 2 (of a task etc.) Simple.Strange adj. 1 unusual, peculiar, surprising, eccentric. 2 (often foll. By to) unfamiliar, foreign. 3 (foll. By to) unaccustomed. 4 not at ease. strangely adv. Strangeness n. [french estrange from latin extraneus]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Strategic adj. 1 of or promoting strategy. 2 (of materials) essential in war. 3 (of bombing or weapons) done or for use as a longer-term military objective. strategically adv.Streak �n. 1 long thin usu. Irregular line or band, esp. Of colour. 2 strain in a person's character. 3 spell or series (winning streak). �v. 1 mark with streaks. 2 move very rapidly. 3 colloq. Run naked in public. streaker n. [old english, = pen-stroke]Strenuous adj. 1 requiring or using great effort. 2 energetic. strenuously adv. [latin]Strict adj. 1 precisely limited or defined; undeviating (strict diet). 2 requiring complete obedience or exact performance. strictly speaking applying words or rules in their strict sense. strictly adv. Strictness n. [latin stringo strict- draw tight] String-course n. Raised horizontal band of bricks etc. On a building.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.