برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
translate slovak

Words of the Day
Gossamer �n. 1 filmy substance of small spiders' webs. 2 delicate filmy material. �adj. Light and flimsy as gossamer. [origin uncertain]Goth n. 1 style of rock music with an intense or droning blend of guitars, bass, and drums, often with apocalyptic or mystical lyrics. 2 performer or devotee of this music, or member of the subculture favouring black clothing and white-painted faces with black make-up. translate slovak Gouge �n. Chisel with a concave blade. �v. (-ging) 1 cut with or as with a gouge. 2 (foll. By out) force out (esp. An eye with the thumb) with or as with a gouge. [latin gubia]German measles n.pl. Disease like mild measles; rubella.Gourmandise n. Gluttony.Governess n. Woman employed to teach children in a private household.Goy n. (pl. -im or -s) jewish name for a non-jew. [hebrew, = people]Grace �n. 1 attractiveness, esp. In elegance of proportion or manner or movement. 2 courteous good will (had the grace to apologize). 3 attractive feature; accomplishment (social graces). 4 a (in christian belief) the unmerited favour of god. B state of receiving this. 5 goodwill, favour. 6 delay granted as a favour (a year's grace). 7 short thanksgiving before or after a meal. 8 (grace) (in greek mythology) each of three beautiful sister goddesses, bestowers of beauty and charm. 9 (grace) (prec. By his, her, your) forms of description or address for a duke, duchess, or archbishop. �v. (-cing) (often foll. By with) add grace to; confer honour on (graced us with his presence). with good (or bad) grace as if willingly (or reluctantly). [latin gratia]Gracious living n. Elegant way of life.Germinal adj. 1 of germs. 2 in the earliest stage of development. 3 productive of new ideas. germinally adv. [related to *germ]Germander n. Plant of the mint family. [greek, = ground-oak]Goth n. 1 style of rock music with an intense or droning blend of guitars, bass, and drums, often with apocalyptic or mystical lyrics. 2 performer or devotee of this music, or member of the subculture favouring black clothing and white-painted faces with black make-up.German measles n.pl. Disease like mild measles; rubella.Gourmandise n. Gluttony.

translate slovak