برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
translator chinese

Words of the Day
Posse n. 1 strong force or company. 2 body of law-enforcers. [latin, = be able]Post2 �n. 1 official conveyance of parcels, letters, etc. (send it by post). 2 single collection or delivery of these; the letters etc. Dispatched (has the post arrived?). 3 place where letters etc. translator chinese Postbag n. = *mailbag.Oxf. Abbr. Oxford.Posterity n. 1 succeeding generations. 2 person's descendants. [latin: related to *posterior]Post-industrial adj. Of a society or economy which no longer relies on heavy industry.Post-paid adj. & adv. On which postage has been paid.Pot1 �n. 1 rounded ceramic, metal, or glass vessel for holding liquids or solids or for cooking in. 2 flowerpot, teapot, etc. 3 contents of a pot. 4 chamber-pot; child's potty. 5 total amount bet in a game etc. 6 (usu. In pl.) Colloq. Large sum (pots of money). 7 slang silver cup etc. As a trophy. �v. (-tt-) 1 place in a pot. 2 (usu. As potted adj.) Preserve in a sealed pot (potted shrimps). 3 pocket (a ball) in billiards etc. 4 abridge or epitomize. 5 shoot at, hit, or kill (an animal) with a pot-shot. 6 seize or secure. go to pot colloq. Deteriorate; be ruined. potful n. (pl. -s). [old english from latin]Pot-belly n. 1 protruding stomach. 2 person with this.Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Post2 �n. 1 official conveyance of parcels, letters, etc. (send it by post). 2 single collection or delivery of these; the letters etc. Dispatched (has the post arrived?). 3 place where letters etc.Oxf. Abbr. Oxford.Posterity n. 1 succeeding generations. 2 person's descendants. [latin: related to *posterior]

translator chinese